De Rijksoverheid heeft als strategisch focuspunt het realiseren van een diverse en inclusieve organisatie. Team Diversiteit en Inclusie (Team D&I) van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ondersteunt hierbij. De Rijksoverheid streeft naar een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams. Dat staat beschreven in het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025. Ook heeft het Rijk de opgave om in de eigen organisatie te zorgen voor banen die bestemd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat volgt uit zowel het Charter Diversiteit als de Banenafspraak.

Liduine Frequin

Liduine Frequin, manager van Team D&I: ‘Veel collega’s zijn binnen de Rijksoverheid op zoek naar kennis, inspiratie en tools om met diversiteit en inclusie aan de slag te gaan. Diversiteit en inclusie vergt continu aandacht. Het is een opgave, maar ook een prachtige kans. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat inclusief werken ervoor zorgt, dat we creatiever worden, klantgerichter gaan werken en tot betere oplossingen komen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Het is niet voor niets dat dit als eerste punt genoemd wordt in de brief van de SGO’s aan de kabinetsformateur.’

Uitdaging

We zijn er echter nog niet. Liduine: ‘Voor teamleiders, managers en HR-adviseurs betekent dit vaak een flinke uitdaging. Hoe doorbreek je vaste patronen en gewoonten, hoe werf je de juiste mensen, hoe geef je leiding aan een divers samengesteld team, wat kun je doen als collega’s extra ondersteuning nodig hebben en hoe zorg je dat iedereen zich welkom voelt en optimaal kan functioneren?’

Het is belangrijk, dat beleid en uitvoering goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen. Daarom werkt Team D&I nauw samen met het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO). Het programmabureau Inclusief Werven is hier een voorbeeld van. Onlangs was er een gezamenlijke benen-op-tafel sessie om de D&I opgave voor het Rijk te bespreken en om de samenwerking verder te verstevigen.

Bij Team D&I kun je terecht voor D&I advisering, concrete D&I workshops en trainingen op maat, maar ook met open inschrijvingen, zoals het programma met D&I colleges dat van start gaat in de Week van de Diversiteit en dat een vervolg is op de succesvolle D&I Zomercolleges. Daarnaast worden er langdurige trajecten uitgevoerd, zoals bij het RIVM.

Yolande van Rede

Inspireren en verbinden

Het RIVM heeft in korte tijd al flinke stappen gezet, samen met de experts van het Team D&I van UBR. Het geheim? Mensen inspireren en verbinden. Yolande van Rede, Afdelingshoofd Organisatie en Personeel van het RIVM, vertelt over het proces. ‘We wilden binnen het RIVM ons sterker gaan inzetten voor D&I, ook al is het bij ons vanwege de corona-crisis al ruim een jaar ontzettend druk. Eén van de uitgangspunten van het RIVM is: “Mensen maken het RIVM”. Het RIVM streeft ernaar een diverse en inclusieve werkgever te zijn. Het RIVM werkt in toenemende mate interdisciplinair, in nauw contact met de samenleving. Een divers en inclusief personeelsbestand is daarbij een groot voordeel, een organisatie waar professionals werken met uiteenlopende kwaliteiten, talenten, vaardigheden, eigenschappen en perspectieven. Via Liduine heb ik de hulp ingeroepen van de experts van Team D&I en toen is het balletje gaan rollen.'

Yolande is heel positief over de opzet. 'Ik wilde een laagdrempelige aanpak. Het Team D&I heeft een heel praktisch projectplan D&I voor ons opgesteld. We willen niets opleggen, maar mensen de ruimte geven en enthousiasmeren. We geven aandacht aan dit thema door middel van lezingen en kennissessies. En er is een intranetforum waarop onze werknemers met elkaar in gesprek gaan. Het is als een olievlek die zich langzaam uitbreidt. Er is inmiddels een ambassadeursgroep en we betrekken actief de Directieraad en de OR bij dit plan.’

Amella Dulovic

'Het samenwerken met de collega’s van Team D&I is erg prettig en effectief'

Minder moeilijk dan het lijkt

De projectleider van dit Diversiteit en Inclusietraject bij het RIVM is Amella Dulovic. Haar kijk op dit proces: ‘Beleidsnotities zijn soms nodig, maar het geheim van ons succes zit hem vooral in het motiveren en verbinden van mensen op verschillende niveaus, door de hele organisatie heen. Je moet bij de mens beginnen en zorgen dat zij zich uitgenodigd voelen. Het is ook fijn, dat we een ondernemende en faciliterende opdrachtgever hebben, die ons hiervoor de ruimte biedt. Het samenwerken met de collega’s van Team D&I is erg prettig en effectief.’ Yolande van Rede vult aan: ‘Het is mooi om nu al de eerste resultaten te zien. We gebruiken een inclusiescan om te toetsen hoever we zijn gevorderd. De uitkomsten gaan we opnemen in onze toekomstvisie en meerjarenplannen.’

Hebben jullie tips voor overheidsdiensten die niet goed weten hoe te beginnen? Amella is heel stellig: ‘Als het alleen maar een moeten is, dan gaat het niet werken. Maar vind je het nodig, wil je wel werk maken van D&I, maar weet je niet hoe, dan staan wij paraat. We kunnen als Team D&I de opdrachtgever bijstaan met kennis en daadkracht. Samen met de opdrachtgever gaan wij zaadjes planten, water geven en mooie resultaten tot stand brengen! ’Yolande: ‘Ja, streven naar een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams, dat is voor ons geen ‘moetje’, het is een overtuiging die wij willen uitstralen. Het zorgt ervoor, dat we creatiever worden en tot betere oplossingen komen. Het is minder moeilijk dan het lijkt. Dus laat je niet weerhouden en ga aan de slag!’

Meer informatie

Wil je weten hoe Team D&I voor jouw onderdeel kan werken? Neem contact op via D&I@rijksoverheid.nl en/of bezoek de website van UBR| Inclusiviteit.